Unio-leder og BF-leder med felles kronikk: Leseferdighet sparer millioner

Folkebibliotekene er helt sentrale i å opprettholde og utvikle leseferdighetene, og hver investerte krone i bibliotekene gir firedobbelt igjen, skriver Ragnhild Lied, Unio-leder og Margunn Haugland, leder Bibliotekarforbundet i en kronikk som er publisert i flere regionaviser den siste tida.

I kronikken viser de blant annet til en rapport som kom 7. juni og som redegjør for de økonomiske virkningene av Finlands folkebibliotek. «Bibliotekens ekonomiska effekter» er forfattet av analytiker Vesa Kokkonen ved Oxford Reseach Oy, på oppdrag av Finlands biblioteksförening og Finlands svenska biblioteksförening. Den slår fast at folkebibliotekene er helt sentrale i å opprettholde leseferdighetene i Finland. Dette hindrer marginalisering og styrker arbeidsevnen. Besparelsene er store. Hver investert euro gir firedobbelt igjen, påpeker rapporten.

Også for den enkelte, er det mye å vinne på å øke leseferdighetene. Den finske rapporten ser også på leseferdighetenes økonomiske betydning når det gjelder lønnsnivå:
«Läskunnigheten innebär en ökning av timlönen med 4 % i Finland. Det här är en fristående effekt av läskunnigheten, som inte är beroende av t.ex. utbildningsnivån.»

Rapporten konkluderer med at forskning viser at gode leseferdigheter effektivt støtter opp om sysselsettingen og forebygger at folk faller utenfor. Innsparingene som oppnås ved å støtte leseferdighet er med et forsiktig anslag i størrelsesorden millioner av euro, heter det i rapporten.

Les hele kronikken her: