Tariff 2016: Hvilke endringer fikk kommunalt ansatte?

KS-oppgjøret består av flere elementer over to år. Her følger en gjennomgang av noen av de viktigste endringene for bibliotekarene i sektoren.

Endringer fra 01.05.2016

Kapittel 4
Det er gitt et sentralt tillegg til alle i kapittel 4 som varierer etter utdanningsnivå og ansiennitet. For bibliotekarer i stillingskode (SK) 7026 er tillegget på mellom 6 200 og 13 800 kroner på årslønn.

Nytt i år er at garantilønnssystemet er bygd ut med et ansiennitetsnivå for 16 års ansiennitet (tidligere var det øverste ansiennitetsnivået 10 år).

Sentrale tillegg pr 01.05. 2016 for innehavere i SK 7026 er slik:

Ansiennitet 0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år
Lønnstillegg 6 200 6 300 9 800 11 100 13 500 9 400 13 800

Samtidig er garantilønnstabellen justert tilsvarende slik at ny garantilønnstabell for Stillinger med krav om høgskoleutdanning ser slik ut:

Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet – pr 1. mai 2016:

Ansiennitet 0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år
Garantilønn 373 700
Tillegg for ansiennitet 7 500 7 500 5 000 21 900 20 200 4 400
Laveste utregnet årslønn 381 200 388 700 393 700 415 600 435 800 440 200

Eksempel 1:
Rita har 3 års ansiennitet og tjener 374.900 pr 30. april 2016. Dette er laveste utregnede årslønn for 2 års ansiennitetsnivået i HTA 2014-2016.

Hun får 6300 kroner i sentralt tillegg pr 1.mai 2016, og tjener da 381.200.

Rita ligger da på laveste utregnet årslønn i garantilønnstabellen. Hun får ikke mer lønnstillegg før hun får ansiennitetstillegget når hun runder 4 års ansiennitet. Det gjør hun 1. september 2016.

Hun får da ansiennitetstillegget på 7500 kroner. Ny årslønn blir da 388 700. Hun ligger fortsatt på laveste utregnet årslønn for ansiennitetsnivået i garantilønnstabellen.

Eksempel 2:
Renate har 3 års ansiennitet og tjener 384.900 pr 30. april 2016. Hun ligger 10000 over laveste utregnede årslønn for 2 års ansiennitetsnivået i HTA 2014-2016.

Hun får 6300 kroner i sentralt tillegg pr 1. mai 2016, og tjener da 391.200. Renate ligger fortsatt 10000 over laveste utregnede årslønn i den nye garantilønnstabellen. Hun får ikke mer lønnstillegg før hun runder 4 års ansiennitet. Det gjør hun 1. september 2016.

Hun får da ansiennitetstillegget på 7500 kroner. Ny årslønn blir da 398.700 kroner. Hun ligger fortsatt 1000 over laveste utregnet årslønn for gjeldende ansiennitetsnivå i garantilønnstabellen.

For stillingsinnehavere i stillingskoder som ikke følger stillingsgruppene (unormerte stillinger), for eksempel SK 7451 er det gitt et sentralt tillegg på 2,4 % av den enkeltes grunnlønn pr 30. april 2016. Tillegget gis virkning fra 1. mai 2016.

Kveldstillegget i HTA 5.4.2 er økt med 5 kroner pr time, fra 21,- til 26,- kroner pr time for ordinært arbeid mellom kl 1700 og 0600.

I vedlegg 1 til HTA – Stillingskoder med hovedbenevnelse…. er utdanningsnivå, og plassering i garantilønnssystemet kommet inn i eget merknadsfelt. Dette representerer ingen realitetsendring, men er en tydeliggjøring av stillingskodenes plassering.

Det er ikke satt av pott til lokale forhandlinger i kapittel 4 i 2016.

Kapittel 5
Det blir lokale forhandlinger i kapittel 5 for stillingsinnehavere i eksempelvis SK 8451 og 8112. Virkningsdato for forhandlingene er 1. mai 2016, med mindre de lokale partene kommer til enighet om annet.

Kapittel 3
Det blir lokale forhandlinger i kapittel 3 for stillingsinnehavere i eksempelvis SK 9451. Virkningsdato for forhandlingene er 1. mai 2016, med mindre de lokale partene kommer til enighet om annet.

Endringer fra 01.08. 2017

Kapittel 4
Det gis et sentralt tillegg til alle i kapittel 4 som varierer etter utdanningsnivå og ansiennitet. For bibliotekarer i stillingskode (SK) 7026 er tillegget på 2 500 kroner på årslønn, for alle ansiennitetsnivåer, unntatt for 16 års ansiennitet. På 16 år gis 16 300 kroner, og dermed er dette nivået fullt ut harmonisert med lærerne.

Sentrale tillegg pr 01.08. 2017 for innehavere i SK 7026 er slik:

Ansiennitet 0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år
Lønnstillegg 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 16300

Samtidig er garantilønnstabellen justert tilsvarende slik at ny garantilønnstabell for Stillinger med krav om høgskoleutdanning ser slik ut:

Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet – pr 1. august 2017:

Ansiennitet 0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år
Garantilønn 376 200
Tillegg for ansiennitet 7 500 7 500 5 000 21 900 20 200 18 200
Laveste utregnet årslønn 383 700 391 200 396 200 418 200 438 300 456 500

Partene er enige om at det skal føres lokale forhandlinger i kap 4, og legger til grunn at det avsettes en ramme på
0,9 % pr 01.09.2017.

Kapittel 5
Det blir lokale forhandlinger for ansatte i kapittel 5. Virkningsdato for forhandlingene er 1. mai 2017, med mindre de lokale partene kommer til enighet om annet.

Kapittel 3
Det blir lokale forhandlinger for ansatte i kapittel 3. Virkningsdato for forhandlingene er 1. mai 2017, med mindre de lokale partene kommer til enighet om annet.