Sivilombudsmannen ga BF medhold i §5-sak

- Nå har vi i løpet av ett år fått medhold i to saker om forbigåelse av fagutdannet søker til biblioteksjefstilling. Dette koster kommunene dyrt. Vi forventer at KS repeterer lovteksten for kommunene, sier BF-leder Margunn Haugland.

En kommune lyste for ett år siden ut biblioteksjefstilling med krav om «godkjent bibliotekfaglig utdanning». Det var ti søkere til stillingen. Fire søkere, hvorav tre hadde bibliotekfaglig utdanning, ble innkalt til intervju en vinterdag 2014. Ansettelsesrådet vedtok samme dag å tilsette en søker uten fullført bibliotekfaglig utdanning.

Bibliotekarforbundet klaget over tilsettingen til Sivilombudsmannen, på vegne av én av de fagutdannete søkerne. Det ble blant annet vist til at tre av søkerne som var innkalt til intervju, hadde bibliotekfaglig utdanning og at ansettelsesrådet enstemmig hadde valgt å tilsette den ene som ikke hadde fagutdanning. Referanser på de fagutdannete søkerne var ikke sjekket, og søkeren tvilte på om kommunen hadde «behandlet hennes og andres søknader seriøst». Det ble anført at det forelå brudd på lov om folkebibliotek, og at kommunen hadde brutt kvalifikasjonsprinsippet.

Sivilombudsmannen har nå kommet med sin kjennelse: «Ombudsmannen er kommet til at tilsettingen av biblioteksjef er i strid med de formelle kvalifikasjonskravene i folkebibliotekloven § 5, jf. forskrift om kvalifikasjonskrav i bibliotekene § 2 andre ledd. Kommunen hadde derfor ikke rettslig adgang til å tilsette den aktuelle søkeren i stillingen, og tilsettingen må kritiseres.»

– I fjor fikk vi Sivilombudsmannens medhold i klagen vi sendte angående tilsetting av fylkesbiblioteksjef i Finnmark. Det ble ikke billig for arbeidsgiver. Nå har vi fått medhold i en sak der en kommune ikke følger lovens krav. Dette bør landets kommuner og fylkeskommuner merke seg, sier BFs forbundsleder Margunn Haugland, som forventer at KS repeterer lovteksten for kommunene.

Du kan lese hele kjennelsen fra Sivilombudsmannen her:

Tilsetting av biblioteksjef