”Outreach” eller ”inreach” – det er spørsmålet

Bibliotekene skal være synlige, aktive, utvikle nye prosjekter, nå nye segment. De skal være det Taylor Willingham kaller ”civic agents creating civic agency” (2008 s. 99). Samtidig skal de levere kvalitet, være grundige, drifte eksisterende tjenester og jobbe mot eksisterende brukere. Er det mulig å si jatakk, begge deler – på lang sikt?

Forrige gang skrev jeg om hovedbiblioteket i Seattle, og hvordan det ble til gjennom en opprustning av et samlet biblioteknettverk, den omfattende Libraries for All-kampanjen (LFA). Men Seattle er også en interessant bibliotekby av andre grunner, som for eksempel en omfattende utadrettet virksomhet.
På turen hadde jeg avtalt å møte Rachel Scott, avdelingsbibliotekar i Seattle. Grunnen til at jeg ville snakke med henne var at hun, som jeg, er interessert i folkebiblioteket som stedsutvikler. Masteroppgaven hennes handler om hvordan folkebibliotek kan være med på å utvikle lokalmiljø og på hvilke måter det kan bidra positivt i omgivelsene. Resultatene kan leses i to artikler, der Scott dels tar for seg folkebibliotekets rolle i stedsutvikling, og dels ulike strategier og konkrete tiltak bibliotekene i Seattle og Kings County benytter (Scott 2011a; 2011b).

World language story time

Libraries for All-kampanjen (LFA) var med på å synliggjøre bibliotekene lokalt for nye grupper og skapte et tydeligere eierskap, og var i seg selv en strategi for å utvikle både lokalmiljø og lokale bibliotek. Ikke minst gjorde det at bibliotekene fikk kontakt med nye grupper og utviklet nye typer tjenester spesielt tilpasset ulike grupper – for eksempel innvandrere. Tiltak som “World language story time”, eventyrstunder på morsmålet til nye innvandrergrupper, har blitt så populært enkelte steder at etterspørselen overgår kapasiteten. Fortellerne rekrutteres blant innvandrere som snakker de aktuelle språkene, og de får opplæring av bibliotekarene. I stor grad har formidlerne selv meldt seg som frivillige, og de fungerer også som bibliotekambassadører siden de kan introdusere nyankomne til det øvrige tjenestetilbudet.

Youth-Pictures-Random-041-korrFiestas de Alfabetización Temprana

Et annet tiltak verdt å nevne er Fiestas de Alfabetización Temprana eller Early Literacy Parties. Dette tilbudet retter seg mot spansktalende foreldre, og består av åtte workshops der målet er å øke bevisstheten om verdien av lese- og skriveferdigheter til barn i førskolealder. De som underviser er spansktalende, og de vektlegger tospråklighet fremfor et ensidig fokus på engelsk. “Språkfestene” har vist seg svært vellykket blant latinamerikanske innvandrere, og har pågått siden 2006. På enkelte bibliotek har det vært svært vellykket med de mye mer uformelle Talk Times, språkkafeer som like mye er sosiale møteplasser som uformell språkopplæring.
Men å “rekruttere” innvandrere til biblioteket er ofte en øvelse i kommunikasjon på tvers av kulturelle barrierer. Mange innvandrere kommer fra områder der bibliotek knapt fins, der de er forbeholdt enkelte grupper, eller at myndighetene styrer innholdet. Derfor må bibliotekarene drive utbredt “rekruttering” for å vise hva biblioteket kan tilby. Mange opplever at reglementet er forvirrende – plutselig må de betale gebyrer de ikke kjente til, og det blir en barriere mot videre bruk. Et annet praktisk problem, forteller Scott, er at det på enkelte språk ikke fins særlig mye litteratur, noe som gjør at mye av medietilbudet på biblioteket oppleves som lite relevant.

Samarbeidspartnere

I dag jobber Scott med tjenesteutvikling for barn og unge ved en filial i bydelen Capitol Hill. Hun og kollegaene hennes står svært fritt til å utvikle nye prosjekter, de oppmuntres til det, men de er også avhengige av å ha samarbeidspartnere fra nærings- eller organisasjonsliv. Akkurat det, sier Scott, er ikke noe problem: I Seattle vil “alle” jobbe med biblioteket. Problemet ligger snarere i ressursbruken internt. Enkelte mener at det legges for mye tid og krefter i utadrettet jobbing. Tiltak blant fremmedspråklige et bare ett av mange eksempler på hvordan bibliotekene jobber “utadvendt”, der de tar sikte på å bringe bibliotektjenestene ut til nye grupper, eller rekruttere nye brukere inn i biblioteket er verdifulle, men tidkrevende. Det gjør at bibliotekarene i mindre grad har tid til de brukerne som allerede er i biblioteket eller benytter ulike tilbud knyttet til virksomheten.

Oppsøke nye grupper?

Seattle Public Library utarbeider i disse dager en ny strategisk plan for hele nettverket. Det har aktualisert diskusjonen om out- eller inreach ytterligere. Scott forteller at det nå diskuteres mye internt om hvor hovedfokuset skal ligge: skal filialene satse mer på outreach: dra ut av biblioteket, oppsøke nye grupper, rekruttere flere brukere? Eller skal de konsentrere ressursene mer på in-reach: være tilgjengelige for dem som allerede kommer til biblioteket og utvikle best mulige tjenester for eksisterende brukergrupper. Som Ole Brumm sier de i dag “jatakk, begge deler”, men må sannsynligvis velge kurs om ikke lenge.

Kravet om nyrekruttering av brukere tilsier at det kreves et fortsatt, og kanskje økt, fokus på utadrettet virksomhet – som i siste instans kan gå på bekostning av de mange som allerede er bibliotekbrukere.

På bekostning av bibliotekbrukerne?

Nå, tre år etter at Scott publiserte artiklene, har mye skjedd. Bibliotekbruken er høy, og biblioteknettverket får stadig nye tjenester og samarbeidspartnere. Seattle er faktisk den byen i USA som stadig står fram som en av de beste bibliotekbyene i landet, og antall årlige besøk ligger på 11 per innbygger – langt høyere enn landsgjennomsnittet1. Likevel stiller politikere spørsmål om hvorfor bruken ikke øker ytterligere. Har bibliotekene stagnert? Kravet om nyrekruttering av brukere tilsier at det kreves et fortsatt, og kanskje økt, fokus på utadrettet virksomhet – som i siste instans kan gå på bekostning av de mange som allerede er bibliotekbrukere.

Kilder:

Scott, R. (2011) The role of public libraries in community building I: Public Library Quarterly. Vol. 30 Issue 3, p191-227, 40p
Scott, R. (2011). Strategies that public libraries use to build communities I: Public Library Quarterly. Vol. 30 Issue 4, p307-346, 40p
Willingham, T. (2008). Libraries as civic agents. I: Public Library Quarterly. Vol. 27 Issue 2, p97-110.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *