Utvalg og komitéer

Arbeidsutvalget

Det heter i BFs vedtekter: «Forbundsstyret nedsetter et arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder og ett styremedlem med varamedlem. Forbundets leder og nestleder skal være arbeidsutvalgets leder og nestleder. Arbeidsutvalget er vedtaksført bare når det er fulltallig. Forbundsstyret kan delegere myndighet til arbeidsutvalget.»

Etter landsmøtet 24. november 2017 består arbeidsutvalget av:

Jannicke Røgler (leder)
Veronicha Angell Bergli  (nestleder)
Xxxx (velges av forbundsstyret)
Xxxx (velges av forbundsstyret) (vara)


Økonomiutvalget

[Her kommer det snart oppdatert info om perioden 2017-2020.]

Forbundsstyret vedtok 14. november 2014 at økonomiutvalget i BF skal bestå av arbeidsutvalget (AU) og Randi Rønningen.

Økonomiutvalget består av:

Margunn Haugland (leder)
Veronicha Angell Bergli  (nestleder)
Monica Skybakmoen
Randi Rønningen
Monica Roos (vara)

Retningslinjer for Bibliotekarforbundets økonomiutvalg
(Vedtatt av BFs forbundsstyre 10. november 2003)

Struktur:

1.  Bibliotekarforbundet skal ha et økonomiutvalg med minimum tre medlemmer.
2.  Medlemmer velges av forbundsstyret (vedtektene § 9.7), som bør være representert.
3.  Forbundsleder leder utvalgsarbeidet: Innkaller til møter etter behov, utarbeider saksliste, sender ut referat og sørger for videre saksbehandling i forbundsstyret og iverksetting av tiltak.
4.  Utvalgets medlemmer kan foreslå saker og be om møte.

Oppgaver:

5.  Utvalgets oppgaver er å bistå BFs politiske ledelse med råd som gjelder forbundets økonomiske disposisjoner og planlegging, og forberede økonomiske saker for forbundsstyret.
6.  ØU skal være BFs forhandlingsutvalg i lønnssaker overfor forbundets egne ansatte.

Virkeperiode:

7.  Økonomiutvalget skal nedsettes tidligst mulig i landsmøteperioden, og sitte hele perioden.
8.  Det bør tilstrebes overlapping fra en landsmøteperiode til den neste.
9.  ØUs virkeperiode angis konkret i oppnevnelsen av det enkelte ØU.


Kontrollkomitéen

[Her kommer det snart oppdatert info om perioden 2017-2020.]

Disse ble valgt på BFs landsmøte i 2014, og fungerer fram til landsmøtet i 2017:

Ola Eiksund, Arendal bibliotek (leder)
Mette Rysjedal, Nesodden bibliotek
Ritha Helland, Bergen offentlige bibliotek, Loddefjord filial

Vara:
Astrid Kilvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag


Valgkomitéen

[Her kommer det snart oppdatert info om perioden 2017-2020.]

Disse ble valgt på BFs landsmøte i 2014, og fungerer fram til landsmøtet i 2017:

Susanne Baumgärtel,Troms bibliotek og byarkiv (leder)
Ingrid Ericson, Sør-Trøndelag fylkesbibliotek
Kristin Østerholt, Høgskolen i Sørøst-Norge [Har rykket opp fra varaplass]

Hege Bergravf Johnsen, ble på landsmøtet i 2014 valgt inn i valgkomiteen. Da hun ble fast ansatt i BFs sekretariat i 2016 valgte Hege selv å trekke seg som medlem av valgkomitéen.]

Veiledning for Bibliotekarforbundets valgkomité:
(Vedtatt av BFs landsmøte 14. november 2014)

[Her kommer det snart oppdatert info om perioden 2017-2020.]

  1. Valgkomitéen er saksforbereder for landsmøtet og skal fremme forslag på kandidater til verv som står på valg på landsmøtet, bortsett fra ny valgkomité. Kandidatene bør så langt som mulig speile medlemsmassen i forhold til kjønn, geografi og sektorer.
  2. Valgkomitéen skal forvisse seg om at de foreslåtte kandidater er valgbare og villige til å påta seg verv.
  3. Valgkomitéens innstilling bør sendes landsmøteutsendingene sammen med andre landsmøtedokumenter. Komitéens leder lager en arbeidsplan for å overholde denne tidsfristen.
  4. Valgkomitéen må skaffe seg nok informasjon til å danne seg en begrunnet oppfatning om hvilke kvalifikasjoner som trengs i de ulike vervene, inkludert forbundsleders funksjon som daglig leder i sekretariatet.
  5. Valgkomitéen står fritt til å foreslå en eller flere kandidater til det enkelte verv.
  6. Valgkomitéen skal legge fram relevante opplysninger om kandidatene.
  7. Valgkomitéen møter på landsmøtet, og komitéen legger fram innstillingen i møtet. Hver av valgkomitéens medlemmer har rett til å gjøre rede for sitt standpunkt i tilfelle det er delt innstilling.

 


BFs arbeidsgruppe for ebøker

[Her kommer det snart oppdatert info om perioden 2017-2020.]

Ørjan Persen, Bergen offentlige bibliotek (leder). Tlf:  93 61 86 36
Thomas Brevik, Lindås bibliotek. Tlf:  40 21 66 80
Ritha Helland, Bergen offentlige bibliotek. Tlf:  41 58 11 74

Oppnevnt av forbundsstyret i desember 2012 for å utvikle kunnskap og politikk på spørsmål rundt ebøker i bibliotek.