Reisereglement

Reiseregning

Klikk på bildet for å få tilgang til reiseregningen.

Last ned: Bibliotekarforbundets reiseregning 2017.

Skjemaet skal benyttes ved innenlands reiser av både tillitsvalgte, kursdeltakere og andre som reiser for Bibliotekarforbundet. Fyll ut begge sider av skjemaet, skriv ut og signér. Dokumentasjon på utgifter festes på et eget ark og legges ved. Send reiseregningen med billetter/kvitteringer til Bibliotekarforbundet, Postboks 431 Sentrum, 0103 Oslo seinest 1 måned etter at reisen er avsluttet. Signert skjema med vedlegg kan også skannes og sendes til bf@bibforb.no.

Har du spørsmål om reiser, reiserefusjon eller utfylling av reiseregningsskjema i BF-sammenheng, ta kontakt med kontorleder Petter Bruce.

REISEREGLEMENT FOR BIBLIOTEKARFORBUNDET

§ 1 Virkeområde og omfang
Reglementet gjelder for ansatte, tillitsvalgte og medlemmer som reiser i tjeneste eller oppdrag for BFs regning.

Samtykke til å foreta reiser for BFs regning skal på forhånd innhentes fra den som har ansvar for budsjettposten reisen skal dekkes fra. Ansatt/tillitsvalgt som ber om slikt samtykke, skal skissere forventet utgiftsnivå før samtykke blir gitt. Budsjettansvarlige tilpasser reisevirksomhetens omfang til reisebudsjettet de er ansvarlige for.

Forbundsleder har ansvar for det sentrale reisebudsjettet. Fylkeslagsstyret har ansvar for sitt fylkeslags budsjettramme. Redaktør har ansvar for egen budsjettramme.

§ 2 Generelt
Reisen skal foretas på hurtigste og rimeligste måte så langt dette er forenlig med utførelsen av oppdraget, når man samlet tar hensyn til alle utgifter og til en effektiv og forsvarlig gjennomføring av oppdraget. Rabattordninger skal brukes i størst mulig utstrekning. Utføres det på en og samme reise oppdrag for flere oppdragsgivere, blir de samlede reiseutgifter å fordele forholdsmessig på de forskjellige oppdragsgivere.

Som reisens utgangs- og endepunkt regnes det sted, arbeidssted eller bopel, hvor reisen begynner eller slutter. En reise som begynner innenfor normal arbeidstid, må regnes å ha arbeidsstedet som utgangspunkt. Tilsvarende må en reise som slutter innenfor normal arbeidstid, regnes å ha arbeidsstedet som endepunkt. I andre tilfelle må utgangs- og endepunkt regnes å være bopel.

§ 3 Kostgodtgjørelse, overnatting og transport
Bibliotekarforbundet følger satsene i statens reiseregulativ, med unntak av bruk av egen bil. BF refunderer 3,50 kr pr kjørte kilometer inntil 10.000 kjørte kilometer ved bruk av egen bil. Hotell i Oslo bestilles via sekretariatet.

§ 4 Møter i fylkeslagene
Ordinær deltakelse på medlemsmøter eller årsmøter i fylkeslagene regnes ikke å være tjeneste eller oppdrag for BFs regning, og gir ikke rett til refusjon etter dette reglement. Fylkeslagets styre kan likevel fatte vedtak om dekning av slike reiseutgifter. Da skal dette reglement gjøres gjeldende.

Regler for eventuell refusjon av reiseutgifter til møte i fylkeslag, skal kunngjøres for medlemmene sammen med innkalling til møtet.

Deltakelse på medlemsmøter og årsmøter i fylkeslag er en medlemsrettighet, og kan ikke avgrenses ved tildeling av samtykke etter § 1. Eventuelt vedtak i fylkeslagets styre om dekning av slike reiseutgifter til et medlemsmøte eller årsmøte, må derfor gjelde alle potensielle møtedeltakere og være resultat av at fylkeslagsstyret har undersøkt hva de samlede reiseutgifter vil kunne beløpe seg til, og at dette er innenfor tildelte budsjettrammer.

§ 5 Reiseregning
Reise-, oppholds- og kostutgifter som BF skal dekke, betales av den enkelte ansatte/tillitsvalgte selv, med mindre annet er avtalt på forhånd. Slike utgifter refunderes deretter på grunnlag av innlevert reiseregning. Alle utgifter som gjelder samme reise, søkes samlet på ett og samme reiseregningsskjema. Bibliotekarforbundets reiseregningsskjema skal benyttes, med følgende unntak:

Ved reiser utenlands brukes statens reiseregningsskjema.
Ansatte, frikjøpte tillitsvalgte og andre som mottar lønn fra Bibliotekarforbundet skal alltid bruke statens reiseregningsskjema.

Faktisk reiserute skal spesifiseres. Utfylt og signert reiseregning sendes BF snarest og innen 1 måned etter at reisen er avsluttet. BF refunderer reiseutgifter snarest og innen 1 måned etter at reiseregning er mottatt.

§ 6 Dokumentasjon
Alle reise-, oppholds- og kostutgifter der det utstedes billett eller kan fås kvittering, skal dokumenteres med slik billett eller kvittering. Dokumentasjon på utgifter skal følge reiseregningen.

Forbundsstyret vedtok 13. november 2012 reisereglement for Bibliotekarforbundet. Reglementet gjelder fra 1. januar 2013. § 3 ble vedtatt endret av Forbundsstyret 15. februar 2016.