Målprogram 2014-2017

Gjeldende for landsmøteperioden 2014-2017.
(Vedtatt på Bibliotekarforbundets landsmøte 14. november 2014.)

(Det nye målprogrammet, vedtatt på landsmøtet 24, november 2017, legges inn her når protokollen fra landsmøtet er godkjent av protokollkomitéen.)

A. Samfunnsliv

Bibliotekarforbundet skal arbeide for at bibliotekarer i alle sektorer skal være konkurransedyktige innenfor alle former for kunnskapsorganisering og formidling av informasjon og kultur. Standarden på utdanning og yrkesutøvelse skal best mulig ivareta samfunnets og brukernes behov for bibliotekarkompetanse i dagens og morgendagens samfunn. Bibliotekarforbundet skal være tydelig i den bibliotekpolitiske debatten, og skal sette bibliotekfaglige saker på dagsorden, i tråd med organisasjonens mål og medlemmenes interesser.

Bibliotekarforbundets overordna mål er å øke etterspørselen etter bibliotekarers kompetanse, og å styrke og videreutvikle bibliotekenes posisjon i samfunnet.

For å nå målsettingen vil Bibliotekarforbundet:

A.1 Synliggjøre bibliotekforskning og bibliotekutvikling.
A.2 Sette bibliotekpolitiske spørsmål på den politiske agenda lokalt så vel som nasjonalt.
A.3 Arbeide for at bibliotekarutdanningene og bibliotekarers yrkesutøvelse holder en høy faglig og yrkesetisk standard, og arbeide for at forsknings- og utviklingsarbeid blir gjort kjent.
A.4 Være en aktiv part i bibliotekarers kompetanseutvikling.
A.5 Arbeide for en sterkere synliggjøring av bibliotekarers kompetanse.

B. Arbeidsliv

Bibliotekarforbundet skal arbeide for å være den naturlige fagorganisasjon for alle bibliotekarer. Forbundet skal arbeide for å sikre bibliotekarer gode arbeidsforhold. I dette arbeidet må forbundet fremme bibliotekarer som profesjon i arbeidsmarkedet, så vel som å ivareta det enkelte medlems rettigheter i konkrete saker.

Bibliotekarforbundets overordna mål er å sørge for at arbeidsvilkårene for bibliotekarer forsvares og bedres.

For å nå målsettingen vil Bibliotekarforbundet:

B. 1 Arbeide for at opparbeidede rettigheter som er lovfestet i arbeidsmiljøloven skal forsvares og videreutvikles.
B. 2 Forsvare normalarbeidsdagen.
B. 3 Bidra til at seniortiltakene i arbeidslivet videreutvikles.
B. 4 Arbeide for at bibliotekarstillinger som hovedregel skal være hele.
B. 5 Arbeide for fagutdannet biblioteksjef i 100 % stilling i alle kommuner.
B. 6 Arbeide for å sikre bibliotekarer best mulig lederkompetanse.
B. 7 Arbeide for flere stillinger med krav om masterutdanning for bibliotekarer.
B. 8 Arbeide for bedre finansieringsordninger for videre- og etterutdanning.
B. 9 Arbeide for gode muligheter for karriereutvikling, både faglig og administrativt.
B.10 Arbeide for å utvide arbeidsmarkedet for bibliotekarer.
B.11 Arbeide for fagutdannet bibliotekar i alle skolebibliotek i den videregående skole og sikre bibliotekarkompetanse i grunnskolen.
B.12 Arbeide for at skolebibliotekarene skal inngå som en del av skolens pedagogiske tilbud.
B.13 Arbeide for at skolebibliotekarer skal ha mulighet og rett til etter- og videreutdanning på lik linje med skolens pedagogiske personale.
B.14 Arbeide for at lokale tillitsvalgte skal kunne utføre sine verv med profesjonalitet og kompetanse.

C. Lønn og tariff

Bibliotekarforbundet skal arbeide for at medlemmenes lønnsutvikling og lønnsvilkår samsvarer med utdanning, kompetanse og ansvar. Alle forhandlinger skal søke å utjevne kjønnsbetingede lønnsforskjeller.

For å nå målsettingen vil Bibliotekarforbundet:

C. 1 Arbeide for at forhandlingsmodellen med to nivåer, sentrale og lokale forhandlinger, skal beholdes i alle sektorer, samt at den frie og selvstendige forhandlingsretten må forsvares.
C. 2 Arbeide for at opparbeidede velferdsordninger i tariffavtalene skal forsvares og videreutvikles.
C. 3 Arbeide for at pensjonsrettighetene i de offentlige tariffområdene skal forsvares.
C. 4 Arbeide for at lønn skal prioriteres høyere enn sosiale goder i sentrale forhandlinger.
C. 5 Arbeide for at begynnerlønnen for bibliotekarer skal stå i samsvar med utdanningsnivå i alle tariffområder.
C. 6 Arbeide for at minstelønnsnivået mellom tariffområdene harmoniseres.
C. 7 Arbeide for at etter- og videreutdanning skal gi lønnsmessig uttelling.
C. 8 Arbeide for at arbeidstakerne får feriepenger av sykepenger ut over 10 uker.
C. 9 Arbeide for å sikre at bibliotekarenes stillingskoder i tariffområdet avspeiler faktisk stillingsstruktur.
C.10 Arbeide for at medlemmene gjøres i stand til å ta ansvar for egen lønn.
C.11 Arbeide for at medlemmene er informert om sine rettigheter og muligheter for lønnsutvikling.
C.12 Arbeide for å få forhandlingsrett ved alle arbeidssteder der Bibliotekarforbundet er representert.

Kommunalt tariffområde (KS)

C.13 Arbeide for at ansiennitet skal gi lønnsmessig uttelling også etter 10 år.
C.14 Arbeide for at bibliotekarers lønn samsvarer med andre yrkesgrupper med lik utdanning og/eller likt ansvar.
C.15 Arbeide for å sikre lønnsmessig avstand mellom grunnkoden og avansements- og lederkodene.

Tariffområde: Oslo kommune

C.16 Arbeide for at det gjenskapes tilstrekkelig lønnsmessig avstand mellom grunnkoden og avansements- og lederkodene.
C.17 Arbeide for at lønnssystemet i Oslo kommune forenkles.

Tariffområde: Spekter

C.18 Arbeide for at ansiennitet skal gi lønnsmessig uttelling også etter 10 år.
C.19 Arbeide for at bibliotekarenes stillingskoder i tariffområdet blir ryddet opp i og gjøres gjennomgående.
C.20 Arbeide for at bibliotekarer i helseforetak skal ha benevnelse Spesialbibliotekar og flyttes til stillingsgruppe 5 i lønnssystemet.

Statlig tariffområde

C.21 Arbeide for å sikre at stillingskodene på lønnsplan 90.205 beholder differensierte benevnelser.
C.22 Arbeide for å få en egen stillingskode for avdelingsbibliotekar eller bibliotekleder.

Privat tariffområde

C.23   Yte rådgivning og bistand til ansatte i aktuelle private virksomheter.
C.24   Prioritere tariffregulert lønn framfor bonusordninger.