New Amigos på Bergen offentlige bibliotek

- Spillet skiller seg ut ved at det skaper en egen dynamikk mellom brukerne og bringer inn en mer mangfoldig gruppe, sier Anne Berit Helland ved Bergen offentlige bibliotek. Hun er ansvarlig for New Amigos ved biblioteket, og deler her sine erfaringer i samtale med Anders Grønning.

Anders Grønning

Anders Grønning er bibliotekarstudent ved Høgskolen i Oslo og Akershus. (Foto: Privat)

I forrige måned hadde jeg en artikkel om læringsspillet New Amigos. («Spill i bibliotek – underholdning og brukerperspektiv») Dette er et språkspill utviklet for bruk på offentlige møtesteder, og har vært tilgjengelig siden utvikleren Lakki Patey startet de første norske språkkaféene tidlig på 2000-tallet. Siden bibliotekene nå har tatt denne virksomheten inn i sine lokaler, er det også et godt tidspunkt for å se nærmere på New Amigos. Jeg har derfor intervjuet den ansvarlige for tilbudet ved Bergen offentlige bibliotek, som er en av landets største på både spill- og språkrelaterte aktiviteter.

Anne Berit Helland – ansvarlig for flerspråklige tjenester
Den ansvarlige ved Bergen offentlige bibliotek heter Anne Berit Helland. Jeg hadde hørt om hennes solide erfaring med New Amigos, og at hun slik sett var godt kvalifisert til å uttale seg om både utfordringer og effekter av et slikt tilbud. Da jeg kontaktet henne var hun da også mer enn villig til å dele sin historie.

Jeg forteller først Helland om min egen bakgrunn. Som bibliotekarstudent og skribent har jeg blitt fascinert av potensialet til New Amigos, og ønsker å hjelpe til med å spre kunnskap om spillet. Jeg sier jeg har forstått at hun også er sympatisk til spillet, noe hun bekrefter.

Helland forteller så litt om sin rolle ved biblioteket. Som ansvarlig for flerspråklige tjenester, har hun blant annet ansvar for å planlegge og koordinere aktiviteter. I den forbindelse har hun vært med på å tilrettelegge en rekke tilbud for språkopplæring og møter mellom mennesker av ulik bakgrunn. Mangfold og inkludering er ord som går igjen, og her blir spillet et nyttig verktøy.

Tre språkkaféer for tre typer behov
For Hellands del blir New Amigos nemlig kun en del av en større satsning. Noe av det interessante hun forteller i den forbindelse, er at biblioteket også har tre forskjellige språkkafé-tilbud. Helland, beskriver en slik inndeling som hensiktsmessig når det gjelder å dekke brukernes sammensatte behov.

På den første varianten er det biblioteket som rekrutterer frivillige. Hver av dem har i oppgave å støtte opp under og lede samtalen rundt sitt bord. Brukerne er av forskjellig nasjonalitet, og prater uformelt rundt ord og spørsmål innen et gitt tema. I siste halvdel av økten, går samtalen rundt bilder som deltakerne trekker, gjerne som gjettelek på samme måte som ordspillet Alias.

– Et element av lek, spill og humor er viktig på språkkaféene. Man lærer også mer når man trives, poengterer Helland.

Dette tilbudet er lagt til formiddagen, og selv med plass til hundre deltagere, er det ofte fullt. Man skulle kanskje tro at dette dekket behovet, men på ettermiddagen har de en annen kafé, som er like populær. Kaféen drives av frivillige fra Røde kors, og er et konsept organisasjonen har jobbet med over tid. Her ligger læringsmodellen tettere opp mot skolens tilnærming, og passer bedre for de som ønsker en nivåbasert læring.

Frivillige Abdulrahim Habboush og bibliotekar Anne Berit Helland ved Bergen offentlige bibliotek. (Foto: ABH)

Så har man det tredje tilbudet, som altså er New amigos. Denne er også blitt svært populær, og de har sett en kraftig økning i bruken siden tilbudet ble etablert for et halvt år siden. For den som fortsatt lurer er New Amigos et brettspill for to til fire spillere. Spillet finnes i flere språkversjoner, hvor fellesnevneren er at spillerne lærer hverandre sitt språk. På denne måten får mennesker av ulik kulturell bakgrunn en arena der de kan møtes på like premisser. I stedet for å bli hjulpet, blir innvandreren selv en ressurs. Disse positive sidene er også noe Helland omtaler flere ganger underveis i samtalen. Hun fremhever også strukturen, som gjør at spillerne klarer seg alene når de først er matchet. Dette gjør at de på hovedbiblioteket kan nøye seg med to frivillige på nærmere femti spillere. Dermed kan de også ha et språktilbud i helgene, hvor de som bibliotek flest, har færre på jobb.

Helland forklarer dessuten at spillet har et lekeelement som fungerer veldig bra i språkopplæringen, og som brukerne helt klart verdsetter. Det er ifølge henne et godt eksempel på den uformelle formen for læring som bibliotekene skal legge til rette for. Jeg spør henne om de har sett noen endringer i bruken av biblioteket som følge av tilbudet.

– Siden vi har et så bredt språktilbud, er det vanskelig å peke på årsaken, mener Helland. Men hun har merket at det kommer flere yngre folk og studenter til New Amigos. Etter hvert som de har utvidet tilbudet til også å gjelde én av filialene, har de dessuten sett at det kommer flere nordmenn enn arabere, noe som er helt i tråd med spillets intensjoner om å skape underholdning og læring begge veier.

– New Amigos skiller seg ut ved at det skaper en egen dynamikk mellom brukerne og bringer inn en mer mangfoldig gruppe. På de andre kaféene er de norske som deltar, frivillige. De uttrykker at de har veldig stor glede av å være sammen med deltakerne på språkkaféene og lærer veldig mye selv, men på New Amigos-kaféen kommer de norske i enda større grad som likeverdige, og skal spille og ha det gøy, sier Helland. Slik sett vurderer hun spillet som veldig inkluderende, og et som sender gode signaler på bibliotekenes vegne.

Oppstart og drift
For at alle skal få et innblikk i ressursbruken knyttet til et slikt tilbud, ber jeg Helland beskrive oppstarten av New Amigos, og eventuelle driftskostnader de har hatt. Helland forteller at de var litt heldige under oppstarten, siden de var på banen da det norsk-arabiske spillet ble introdusert. Biblioteket tilbød dem en arena for oppstarten, og fikk til gjengjeld god kontakt med utviklerne og de ansvarlige for oversettelsen fra universitetet. Deres rolle handlet mest om å legge til rette for spillet. Jeg følger derfor opp med å spørre om hun tror det også kan passe for mindre bibliotek. – Absolutt, svarer Helland, og viser til filialen hvor de selv har spredt tilbudet.

Ellers har driften, som hun sier, vært uproblematisk. Med to frivillige på plass, leverer bibliotekaren bare ut spillet, og sjekker at alt er i orden når folk kommer og går. Noe av det fine med New Amigos, ifølge Helland, er nettopp at spillstrukturen lar folk klare seg selv.

Utfordringer
Det eneste hinderet Helland kan se for seg for mindre bibliotek, må være økonomi. Den arabiske versjonen har kostet en del, så det har vært et utlegg de har måttet ta. Men hun forteller også at prisen har gått ned med den spansk-norske versjonen, og at det finnes spill til utlån fra Det flerspråklige bibliotek, som kan prøves for å se om det er verdt investeringen. Pris var da også noe jeg tok opp i den forrige artikkelen min, hvor jeg argumenterte for at bibliotekene har en rolle når det gjelder å stå sammen der de ønsker utvikling og gode villkår. Helland har ikke noe bestemt forhold til denne problemstillingen, men forteller at det er en utfordring at spillet ikke finnes i alle språkkombinasjoner. De har eksempelvis hatt afrikanske innvandrere innom som ikke har kunnet delta fordi det ikke finnes et tilbud på deres språk. Akkurat dette har utviklerne bak New Amigos plukket opp, og er nå godt i gang med en ny tigrinja-utgave. Da Bergen offentlige bibliotek ønsker å legge til rette for møter mellom alle nasjonaliteter, er hun veldig glad for denne utviklingen, og håper utviklerne kan få den støtten de trenger for å gå videre. Per i dag er det 9 språk som er oversatt til norsk.

Språkkafe Bergen 2017b

Fra New Amigos språkkafé i Bergen offentlige bibliotek. (Foto: Ragnar Rørnes)

Resultatet av New Amigos og veien videre
Da det går mot slutten av samtalen spør jeg Helland hvordan tilbudet har fungert for bibliotek og brukere. Har de for eksempel hatt noen evalueringer underveis? Helland svarer at det kun er et halvt år siden de startet opp.

– En måte å evaluere på, er jo å telle hoder, og der har vi jo sett en kraftig økning i folk som benytter seg av tilbudet, sier Helland. Hun forteller videre at de når året har gått, satser på å ha en større evaluering, hvor de ser på læringsutbytte og lignende. Inntil videre kan hun konstatere at folk liker å lære på denne måten, bare ved å se ut i lokalet og snakke med deltakerne.

Siden tilbudet er så populært, nevner jeg den årlige New Amigos-skolekonkurransen som går i Tyskland, og spør om hun kunne sett for seg noe lignende i Norge. Denne tanken har hun tenkt, men det er litt for stort, med tanke på alle de tiltakene de holder på med akkurat nå. Hun er likevel positiv til å bidra til spredningen av New Amigos. Bergen holder for tiden på med planleggingen av et nytt prosjekt kalt «Rom for møter». Her skal bibliotek i hele Hordaland samarbeide om å utvikle forskjellige typer språkkafeer og inkluderende møteplasser. Hun ser derfor ikke bort fra at det her kan skje noe, for eksempel ved å prøve ut New Amigos i mindre bibliotek.

Siden vi kommer inn på prosjekter, som har blitt en del av bibliotekenes nye hverdag, spør jeg henne avslutningsvis:

– På godt og vondt, hva tenker du at det nye mandatet, med spill, lærested, møteplass, betyr for bibliotekene?

Hun tenker seg litt om før hun svarer:

– Det innebærer først og fremst en veldig høy grad av aktivitet. Jeg opplever at vi nå virkelig kan være med å inkludere folk og skape vellykkede møteplasser, på tvers av nasjonale grenser og språkbarrierer. I dette arbeidet blir bibliotekene sett, både av myndighetene og organisasjoner, sier Helland.

Hun viser for eksempel til det siste prosjektet «Rom for møter», hvor det var Gjensidigestiftelsen som tok kontakt om et samarbeid, etter å ha sett hva bibliotekene drev med. Tilsvarende ble prosjektet «Språkvenn» støttet av Nasjonalbiblioteket – begge deler tuftet på den samme likeverdighetstanken. Bibliotekene har blitt gode på dette, og det smitter også over på andre arrangementstyper. Å ha et spilltilbud kan være én slik måte å etablere samarbeid på. Med New Amigos har Bergen knyttet tettere kontakt med Universitetet i Bergen, og de låner også ut spillene sine til glede for deltagerne på arabiske filmdager. Videre vil de, når de nå vurderer å starte opp med en samisk utgave, gå i dialog med en samisk interessegruppe i Bergen.

Tanker på vei ut av samtalen
Jeg takker for samtalen med Anne Berit Helland, og vi ønsker hverandre lykke til. Konklusjonen er fortsatt at New Amigos er et viktig alternativ, og en naturlig forlengelse av språkkaféen. Funksjonen det får som spill i bibliotekets lokaler, oppfyller dessuten på smidig vis mandatet om å være et møte- spille- og lærested. Det er ikke minst en mulighet for små bibliotek, som mangler arbeidskraft til å skape aktivitet gjennom prosjektmidler. Her er et tilbud man kan innføre ved hjelp av investering i étt spill, som deretter varer i mange år, og et par frivillige. Det er også en magnet på brukere og samarbeidspartnere. På Bergen Offentlige har de fått flere yngre brukere og studenter til biblioteket for denne delen av tilbudet, og tilknyttet seg lokal kompetanse, som oversetterne fra UiB. Det som kreves av det enkelte bibliotek, er altså et første steg. Uansett hvilken retning man velger på språktilbudet, synes jeg personlig at historien om New Amigos burde være en obligatorisk innføring for de frivillige der. Innsatsen Lakki Patey og familien hans har lagt ned i både spillet og språkkaféene rundt om i Europa, er en inspirasjon for alle som ønsker å jobbe med kultur og mennesker. Historien viser ikke bare den essensen av medmenneskelighet som ligger i frivillighet, men også hvordan samfunn og enkeltindivider står klare til å omfavne slike satsninger. Nå må bibliotekene bare vurdere hvilken rolle de spiller i denne sammenheng.

Mer informasjon
Den som vil vite mer om historien bak New Amigos, eller hvordan man kan bestille og organisere et tilbud i sitt bibliotek, kan følge denne lenken:

http://pages.newamigos.com/new-amigos-nor-ara-for-bibliotek-1/

Eller denne, om du vil finne ditt nærmeste New Amigos sted:

http://newamigos.com/index.php/en/language-cafes-norway