Hva sier partiprogrammene om bibliotek?

Det ser ut som mange - mer eller mindre - er på parti med oss, på ulike måter. Bibliotek er noe som politiske partier omtaler i positive vendinger. Men før høstens stortingsvalg er ikke alle partiprogrammene like konkrete.

[Oppdatert 26. juni 2017]

Vi har gått gjennom programmene til alle de 24 politiske partiene man kan stemme på ved høstens stortingsvalg. Vi har sett på hva de sier spesifikt om bibliotek.

Det er selvfølgelig andre politiske faktorer som er svært viktig for utviklingen av bibliotek, ikke minst de økonomiske rammene som ligger i overføringer til kommuner, fylkeskommuner, universitet og høgskoler. Men hvordan slike rammer slår ut lokalt er vanskelig å lese ut av sentrale partiprogram, selv om større overføringer generelt gir bedre muligheter også for lokale bibliotekbudsjett.

Men i denne omgang ser vi altså ikke på overføringene, men kun på hva partiene sier spesielt om bibliotek. Det gjelder altså partiprogrammene for perioden 2017-2021. Vi tar de 24 partiene i alfabetisk rekkefølge, fra Alliansen til Verdipartiet.


Alliansen
Arbeiderpartiet
De Kristne
Demokratene
Feministisk initiativ
Fremskrittspartiet
Helsepartiet
Høyre
Kristelig Folkeparti
Kystpartiet
Liberalistene
Miljøpartiet De Grønne
Nordmørslista
Nordting
Norges kommunistiske parti
Norgespartiet
Pensjonistpartiet
Piratpartiet
Rødt
Samfunnspartiet
Senterpartiet
SV
Venstre
Verdipartiet


Alliansen:

I Alliansens program står det ingenting om bibliotek.

Les hele partiprogrammet

 

 

 

Tilbake til lista over alle partier


Arbeiderpartiet:

I kapittelet «Kultur» heter det at Arbeiderpartiet vil:

 • Bidra til at bibliotekene blir sterkere og åpnere møteplasser.

I Aps partiprogram fra perioden vi nå går ut av, het det også at «Bibliotekene skal bli enda viktigere kulturelle informasjons-, kunnskaps- og kultursentre enn de er i dag. Bibliotektjenester skal være gratis.». Dette punktet er altså ikke med lenger.

Les hele partiprogrammet

Tilbake til lista over alle partier


De kristne:

I programmet for partiet De Kristne heter det at de vil

 • Sette fart på digitalisering av alle offentlige arkiv, bibliotek og museer

Les hele partiprogrammet

 

Tilbake til lista over alle partier


Demokratene:

Partiet Demokratene har i sitt partiprogram en nøyaktig avskrift av teksten i Fremskrittspartiets program, inkludert handlingspunktet. De har i tillegg beholdt handlingspunktet fra FrPs program for 2013-2017, et punkt FrP selv har fjernet.

I tillegg har dette partiet med at «Demokratene vil sette fart på digitalisering av alle offentlige arkiv, bibliotek og museer.»

Les hele partiprogrammet

Tilbake til lista over alle partier


Feministisk initiativ:

I Feministisk initiativs program står det ingenting om bibliotek.

Les hele partiprogrammet

 

 

 

Tilbake til lista over alle partier


Fremskrittspartiet:

FrP har en fyldig tekst om bibliotek, sammenlignet med mange andre partier. Teksten er for øvrig identisk med det som sto i partiprogrammet i inneværende stortingsperiode:

«Arkiv, bibliotek og museer er viktige kilder til kunnskap. I et kunnskapssamfunn som vårt, er tilgang på informasjon av avgjørende betydning, og offentlige samlinger har gjennom mange år vært viktige bidragsytere. I dagens samfunn hvor Internett er i ferd med å bli den dominerende kunnskapsbase, er det viktig at samlingene har evne til å omstille seg.

Fremskrittspartiet er opptatt av at bibliotektjenester skal være gratis. Alle skal ha anledning til å benytte bibliotekets tjenester. Skolebibliotekene er en viktig kunnskapsarena, derfor mener FrP at gode skolebibliotek er en viktig faktor for å oppnå elevenes læringsmål.

Vi mener bibliotekenes kjernevirksomhet må styrkes, men at aktiviteter med rene underholdningstilbud som konkurrerer med privat næringsliv, med fordel kan reduseres. Dette gjelder blant annet utlån av dataspill, cd, dvd osv.»

Når programmet kommer til handlingspunktene, heter det at Fremskrittspartiet vil:

 • at institusjonene skal kommunisere med folk og låne ut innhold over Internett samt ta i bruk flere distribusjonsmåter.

(I inneværende periode het det i tillegg «at samlingene digitaliseres for å sikre innholdet for ettertiden og for å øke publikumstilgjengeligheten». Men dette er altså ikke med lenger.)

Les hele partiprogrammet

Tilbake til lista over alle partier


Helsepartiet:

I det nystiftede partiets program heter det at Helsepartiet vil:

 • Jobbe for å få bibliotekene til å være kulturarenaer i alle kommuner.
 • Beholde innkjøpsordningen for litteratur og la bibliotekene selv bestemme hva de vil ta inn. Styrking av de digitale plattformer i litteraturen.

Helsepartiets program viderebringer også følgende informasjon:

«Ifølge kartlegging er fastlegeordningen den offentlige tjenesten befolkningen er nest mest tilfreds med i Norge. Etter bibliotekene.»

Les hele partiprogrammet

Tilbake til lista over alle partier


Høyre:

I partiprogrammet for 2017-2021, under kapittelet «Et fritt og levende kunst- og kulturliv» heter det at Høyre vil:

 • Videreutvikle folkebibliotekenes rolle som kunnskapsinstitusjon, kulturformidler og møteplass.
 • Beholde innkjøpsordningen for litteratur, men gi folkebibliotekene større innkjøpsfrihet.
 • Sørge for ytterligere digitalt tilbud gjennom folkebibliotekene.

Og under kapittelet «Digitalisering av offentlig sektor» heter det at Høyre vil:

 • Styrke den digitale kompetansen i grupper som har lav digital deltagelse ved å bruke bibliotekene som læringsarenaer samt frivillige organisasjoner og næringsliv.

I Høyres partiprogram fra perioden vi nå går ut av, het det også at Høyre ville «forberede bibliotekene på en digital hverdag, og sikre fortsatt gratis utlån av litteratur». Dette punktet er altså ikke med lenger.

Les hele partiprogrammet

Tilbake til lista over alle partier


Kristelig Folkeparti:

Under kapittelet «Mangfoldig kulturliv» heter det i KrFs program:

«Kulturinstitusjonene er viktige møtepunkter og fungerer som det moderne samfunns grendehus. Det gjøres et viktig arbeid i lokalsamfunnene, spesielt av frivillige. For et fortsatt godt tilbud er det avgjørende at vi styrker det lokale kulturlivet og institusjoner som for eksempel kulturskolen, den kulturelle spaserstokken og -skolesekken og folkebibliotekene. Disse har i liten grad fått del i de siste årenes generelle økning av kulturmidler, samtidig som de har blitt ilagt nye oppgaver og forventninger.»

I underkapittelet «Nasjonale mål for kulturpolitikken» heter det:

«KrF ønsker en kulturskole for alle, satsing på åpne bibliotek som viktige kulturarenaer og møteplasser der folk bor, samt blomstrende kulturaktivitet og frivillig innsats blant annet i korps og kor. Dette forutsetter en større oppmerksomhet og mer penger også fra statlig hold. Disse midlene bør særlig rettes inn mot tiltak som:

 • folkebibliotekene
 • kulturskolene
 • innføring av en dirigentlønnsordning
 • øvings- og fremføringsmuligheter i det lokale kulturlivet«

I handlingspunktene under dette heter det at KrF vil:

 • ha et lokalt kulturløft med satsing på folkebibliotek, skolebibliotek, kulturskoler og frivillig kulturaktivitet.

I kapittelet «Integrering og inkludering i fellesskapet» heter det:

«Det er viktig å ivareta felles arenaer og samlingspunkter som det kommunale biblioteket og bruke det aktivt i integreringsarbeidet.»

Les hele partiprogrammet

Tilbake til lista over alle partier


Kystpartiet:

I Kystpartiets program står det ingenting om bibliotek.

Les hele partiprogrammet

 

 

 

Tilbake til lista over alle partier


Liberalistene:

Under kapittelet «Bevaring av kulturminner» heter det:

» Vi vil overføre all drift av muséer, biblioteker og tilsvarende institusjoner til private aktører.»

I handlingspunktene under dette, heter det at Liberalistene vil:

 • «Privatisere muséer, biblioteker og lignende institusjoner.»

Les hele partiprogrammet

Tilbake til lista over alle partier


Miljøpartiet De Grønne:

I kapittelet «Medier og offentlighet» står det at MDG vil:

 • Støtte bibliotek og andre offentlige enheter i arbeid spesielt rettet mot barn, eldre, folk med lavere utdanning og minoritetsspråklige.

I kapittelet «Et digitalt Norge» står det at MDG vil:

 • Styrke den digitale satsingen til biblioteker og gi dem ressurser til å bli kompetansesentre for de som trenger hjelp til å bruke eller lære seg nettbaserte tjenester.
 • Sikre tilgang til digitale bøker, tidsskrift og lignende gjennom nasjonale lisenser.

I kapittelet «Kunst og opplevelser» står det at MDG vil:

 • Styrke folkebibliotekene som samlingssted for kulturelle aktiviteter og utlån av kulturprodukter ved å gjennomføre et nasjonalt bibliotekløft.

I kapitlene «Livskvalitet fremfor økt forbruk» og «Ressurser i kretsløp» inngår bibliotekdrift som modell for annen virksomhet, når MDG vil:

 • Gi økonomiske insentiver til dele-, utleie- og utlånsordninger etter modell av dagens bildeleringer og biblioteker.

Les hele partiprogrammet

Tilbake til lista over alle partier


Nordmørslista:

I Nordmørslistas program står det ingenting om bibliotek.

Les hele partiprogrammet

 

 

 

Tilbake til lista over alle partier


Nordting:

Nordting har ikke noe program der bibliotek er nevnt.

Se Nordtings nettside.

 

 

 

Tilbake til lista over alle partier


Norges kommunistiske parti:

Under kapittelet «Kulturpolitikk» i NKPs arbeidsprogram står det at partiet går inn for en egen kulturlov som sikrer:

 • «en videreutvikling og styrkning av de kommunale bibliotekene og museene.»

Les hele partiprogrammet

 

 

 

Tilbake til lista over alle partier


Norgespartiet:

I Norgespartiets program står det ingenting om bibliotek.

Les hele partiprogrammet

 

 

 

Tilbake til lista over alle partier


Pensjonistpartiet:

I Pensjonistpartiets program står det ingenting om bibliotek.

Les hele partiprogrammet

 

 

 

 

Tilbake til lista over alle partier


Piratpartiet:

I Piratpartiets program heter det i kapittelet «Kunnskap og kultur» at Piratpartiet vil konkret:

 • Gi Nasjonalbiblioteket økt støtte til digitalisering av eldre aviser, tidsskrifter og andre publikasjoner, slik at de raskt blir lettere tilgjengelig for offentligheten enn i dag.

I «Piratkodeksen» heter det for øvrig at «Tilgang til informasjon, utdannelse, kunnskap og vitenskapelig forskning må være ubegrenset. Pirater støtter fri deling av kultur og fri programvare.»

Les hele partiprogrammet

Tilbake til lista over alle partier


Rødt:

I Rødts partiprogram heter det i kapittelet «Boligpolitikk»:

«Infrastruktur og offentlige tilbud som skoler, idrettsanlegg og biblioteker, skal være på plass før innflytting i nye boligområder. Rødt er mot utbyggingsavtaler som gjør at infrastruktur og offentlige tilbud i siste instans bekostes av beboerne i strøket det gjelder.»

I kapittelet «Kultur, idrett og media» heter det at «Rødt vil styrke den offentlige støtten av kulturen ved å arbeide for å:» «Styrke bibliotekenes kvalitet med øremerkede midler«.

I handlingspunktene under dette heter det:

 • Tegneserier skal fortsatt ha sin egen innkjøpsordning gjennom Norsk kulturråd.
 • Forsvare bokavtalen, lik pris for bøker over hele landet.
 • Bruke statlige midler til å ruste opp lokalbibliotekene som garanterer lik kvalitet i alle kommuner.

I kapittelet «Bevare kulturarven» er to handlingspunkter direkte relatert til bibliotek:

 • Alle folkebibliotek i Norge skal gi samme tilgang til digitale tjenester til sine brukere. Det må på plass en statlig innkjøpsordning for e-bøker til fordeling blant alle folkebibliotek. Denne ordningen skal også omfatte lydbøker. Det må finnes allmenne støtteordninger for digitalisering av lokalhistorisk materiale og for oppgradering av systemer slik at automatisert utlån/innlevering og digital administrasjon av utlån kan være tilgjengelig over hele landet.
 • Alle folkebiblioteker og filialer i Norge skal tilby gratis tilgang til internett og datamaskiner med relevant programvare for sine brukere. Det bør være en nasjonal minimumsstandard for IT til publikum for å sikre at også små filialer i distriktene gir et godt tilbud. Denne standarden må følges opp med statlige øremerkede midler for å hindre at området blir en salderingspost i kommuneøkonomien.

Rødt har på sitt landsstyremøte 21. mai i tillegg vedtatt en egen resolusjon om bibliotek:

«De offentlige bibliotekene i Norge er institusjoner som har stor betydning for lokalsamfunnene. Alle som ønsker det kan besøke og bruke biblioteket gratis, og folke- og skolebibliotek har mange roller. De er knutepunkt for informasjon, verktøy for læring, rom for å skape, oppleve og bevare kultur og en viktig faktor i integrering og sosial utjevning.

Men både folke- og skolebibliotek sliter med følgene av trang kommuneøkonomi. Spesielt skolebibliotekene blir en salderingspost når kronene ikke strekker til. Skolebibliotekene har de senere årene fått reduserte åpningstider og personalressurser. Mange har også for lite penger til innkjøp av nye bøker, og sliter med å holde samlingen relevant. Kutt i budsjettene rammer også folkebibliotek og fylkesbibliotek. Filialer, bokbåt- og bokbusstjenester trues av nedlegging eller reduksjon i tilbudet.

Bibliotekene er henvist til å søke om prosjektmidler for å oppdatere og utvikle virksomheten sin. Dette er bra når man får støtte, men fører til manglende forutsigbarhet for de ansatte, mye tid på søknadsskriving og større forskjeller mellom bibliotekene på nasjonal basis. Satsing på store kulturhus i kommunesentra kan også svekke tilbudet i andre deler av kommunen.

Innkjøpsordningene for litteratur er viktige for folkebibliotekenes tilbud. Regjeringen har i de senere år svekket disse ordningene gjennom reduksjon av midler til Kulturrådet, noe som fører til enda større press på bibliotekenes budsjetter.

Rødt vil ha et nasjonalt bibliotektilbud som har lik kvalitet over hele landet. Kommunene må ha mulighet til å sikre innbyggerne god tilgang på bibliotektjenester. I den nåværende kommuneøkonomiske situasjonen vil dette kreve nasjonale retningslinjer fulgt opp av øremerkede midler fra staten.

Vi vil også reversere kuttene i innkjøpsordningene for litteratur og styrke ordningene for sakprosa, sakprosa til barn og unge og tegneserier. På sikt bør også skolebibliotek få fullverdig del i innkjøpsordningene for barn og unge.

Det er spesielt viktig at skolebibliotekene styrkes. Her stiller vi oss bak kravene til Aksjon Skolebibliotek og brevet som 11 organisasjoner og fagforbund overleverte til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i januar 2017. I tillegg til krav om bibliotekfaglig kompetanse, egnede lokaler og åpningstider og relevant boksamling vil man at skolebibliotekene tas inn i skolenes pedagogiske planverk, at anbefalingene som ble gitt i «Evaluering av program for skolebibliotek 2009-2013» følges opp og at det må føres tilsyn med at skoleeierne gir elevene tilgang til tilrettelagte skolebibliotek.

Å styrke bibliotekene bedrer folks tilgang på informasjon, litteratur og kultur, noe som igjen styrker oss som samfunn. Gratisprinsippet og fri tilgang til offentlig informasjon er nøkkelfaktorer for å opprettholde det moderne norske demokratiet. Rødt vil ha levende og gode folke- og skolebibliotek over hele Norge!»

Les hele partiprogrammet

Tilbake til lista over alle partier


Samfunnspartiet:

Samfunnspartiet har ikke noe program der bibliotek er nevnt.

Se Samfunnspartiets facebookside.

 

 

 

Tilbake til lista over alle partier


Senterpartiet:

I kapittelet «Utdanning og forskning» heter det at Senterpartiet vil:

 • Styrke skolebibliotekene i samarbeid med de kommunale folkebibliotekene.

I kapittelet «Kultur og idrett» heter det:

«Senterpartiet er stolt av at Kulturløftet innebar en dobling av kulturbudsjettet og et taktskifte i kulturpolitikken. Statistikken viser imidlertid at folkebibliotek, kulturskoler og fritidsklubber i liten grad har tatt del i veksten. Senterpartiet mener derfor det igjen er behov for en ny giv i kulturpolitikken. Dette bør først og fremst skje gjennom et lokalt kulturløft, og gjennom lokale kulturinstitusjoner og kulturaktivitet. Hele landet må ta del i økningen.»

Og:

«Senterpartiet vil styrke bibliotekene som møteplass og kulturarena. Biblioteket er en kilde til kunnskap og opplevelser som setter folk i stand til å delta aktivt i samfunnet, og spesielt viktig som integreringsarena og etterspurt lavterskeltilbud.»

I handlingspunktene under dette heter det at Senterpartiet vil:

 • Styrke bibliotekene som gratis møteplasser og kulturarenaer.

Les hele partiprogrammet

Tilbake til lista over alle partier


SV:

I kapittelet «Biblioteker, litteratur og språk» heter det:

«Bibliotekene gjør kunnskap, kultur, litteratur og verdier tilgjengelig for alle grupper i samfunnet, uavhengig av sosiale, økonomiske og geografiske skillelinjer. Bibliotekene har vært med på å bygge opp landet vårt som kunnskaps- og kulturnasjon. I internettalderen har bibliotekene også fått en ny betydning, som portaler og kvalifiserte veivisere i den nye informasjonsoverfloden. Bibliotekene har også utviklet seg til å bli enda viktigere som fysiske møtesteder og som lokale kulturbygg for folk i alle generasjoner og med alle bakgrunner. Fordi bibliotekene er gratis og for alle, er de demokratiske og inkluderende arenaer for kunnskap og debatt, og gir alle tilgang på litteratur.»

I handlingspunktene for dette kapittelet heter det at SV vil:

 • Løfte bibliotekene. SV vil gjennomføre et nasjonalt biblioteksløft, med en nasjonal strategi for folkebibliotekene, økte bevilgninger til kommunenes bibliotekdrift og et kompetanseløft for bibliotekansatte. Biblioteker bør ha åpningstider som muliggjør tilgang også utenom ordinær arbeidstid.
 • Slå ring om språkmangfoldet og sikre reell likestilling mellom de to målformene nynorsk og bokmål på alle samfunnsområder.
 • Sikre de offisielle minoritetsspråkene samisk, kvensk og tegnspråk. Støtten til produksjon og oversettelse av litteratur på samiske språk og kvensk skal økes.
 • Ivareta språket og litteraturen. SV vil styrke innkjøpsordningen, innføre en boklov som sikrer fastprissystemet på bøker, og hindre at vertikal eiermakt i bokbransjen reduserer mangfoldet.
 • SV vil sikre bred tilgang til både tradisjonelle bøker, lydbøker og e-bøker på bibliotekene.
 • Inkludere alle. Litteratur på minoritetsspråk som er representert i lokalmiljøet skal være tilgjengelig i bibliotekene.
 • Styrke skolebibliotekene. SV vil innføre en egen skolebiblioteklov som sikrer bemanning og en minstestandard for skolebibliotek.

I kapittelet «Delingsøkonomi og formidlingstjenester» inngår bibliotekdrift som positivt eksempel på en driftsmåte, når det i programmet står:

«SV støtter en delingsøkonomi som innebærer å dele ting ved kollektivt eierskap, som bilkollektiv, hyttekollektiv, og andelslag; gjennom offentlig eierskap, som bibliotekene, eller ideelle delingsformer som Turistforeningen.»

Og i handlingspunktene under dette står det at SV vil:

 • Stimulere til mer deling. Vi vil premiere ikke-kommersielle ordninger for deling av varer som bidrar til redusert miljø- og klimabelastning for eksempel gjennom støtteordninger, og opprette offentlige delingstjenester for ulike varer etter modell fra folkebibliotekene og bysykkel-ordningene.

Les hele partiprogrammet

Tilbake til lista over alle partier


Venstre:

Under kapittelet «Det åpne internettet» heter det i Venstres program:

«Det er en offentlig oppgave å sørge for at mennesker som av ulike årsaker har vanskeligheter med å benytte seg av mulighetene digital kommunikasjon gir likevel har mulighet til å delta. Venstre vil ha åpne biblioteker med gratis nettilgang, og sørge for at det gis opplæring i bruk av internett og tilgjengelige verktøy for digital kontakt mellom borgerne og det offentlige

Under kapittelet «Opplæring tilpasset hvert enkelt barn» heter det at Venstre vil:

«legge til rette for at skoler med spesielt høy andel elever med innvandrerbakgrunn får tilstrekkelig ressurser til å ha færre elever per lærer, og til å styrke leksehjelpsordningen, skolebibliotek, skolehelsetjenesten og kontakten mellom hjem og skole.»

Under kapittelet «Bibliotekene» heter det:

«Bibliotekene har en unik rolle som møteplass og arena for offentlig samtale, debatt, dannelse og integrering. Mange steder er de en viktig arena for kulturopplevelser, kreative verksteder og læringssentre. Et godt bibliotektilbud forutsetter at bibliotekene er velutstyrte, teknologisk oppdaterte og bemannet med kvalifisert personale. Tilgang til litteratur er viktig for alle barn, både i opplæringsøyemed og i dannelse. Derfor vil Venstre prioritere skolebibliotekene. Vi vil initiere en egen lov om skolebibliotek.»

Når det kommer til handlingspunktene i dette kapittelet, heter det at Venstre vil:

 • styrke bibliotekene gjennom et nasjonalt løft for folke- og skolebiblioteker
 • revidere innkjøpsordningene for litteratur og blant annet sørge for at de inkluderer digitale plattformer
 • etablere en nasjonal e-bokordning for bibliotekene

Les hele partiprogrammet

Tilbake til lista over alle partier


Verdipartiet:

Verdipartiet har ikke noe program der bibliotek er nevnt.

Se Verdipartiets facebookside.

 

Tilbake til lista over alle partier