Hvordan går jeg frem hvis jeg ønsker å klage på en ansettelse?

Hvis du mener at du har blitt diskriminert ved en ansettelse eller forbigått av en søker med dårligere kvalifikasjoner enn deg, kan du klage på tilsettingen. Du har rett til å klage på egne vegne eller Bibliotekarforbundet kan bistå deg i klagen. Hvilket grunnlag man klager på vil avgjøre hvilken instans som er riktig klageinstans.

Utlysninger/ansettelser/jobbintervjuKvalifikasjonsprinsippet er slått fast både i rettspraksis, forvaltningspraksis, ombudsmannspraksis og juridisk teori. Kvalifikasjonsprinsippet innebærer at den som er best kvalifisert for jobben skal tilsettes, uten at det tas hensyn til utenforliggende, usaklige hensyn.

I offentlig sektor gjelder et prinsipp om at den best kvalifiserte søker til en stilling skal ansettes. Prinsippet er basert på den alminnelige saklighetsnormen som gjelder ved ansettelser og kalles gjerne for «det ulovfestede kvalifikasjonsprinsippet». Ved kvalifikasjonsvurderingen må det tas utgangspunkt i de kvalifikasjonskravene som er fastsatt i utlysningsteksten. For øvrig vil sentrale momenter være utdanning, praksis og personlig skikkethet.

Det er viktig å være oppmerksom på at kvalifikasjonsvurderingen skal foretas i forhold til den aktuelle stillingen.

Hvis du mener du er forbigått i forbindelse med kvalifikasjonsprinsippet kan du klage til Sivilombudsmannen. Du står fritt til å legge inn en egen klage til Sivilombudsmannen eller du kan henvende deg til Bibliotekarforbundet som eventuelt kan bistå.

Arbeidsmiljølovens § 13 inneholder forbud mot diskriminering på grunn av kjønn, alder, etnisitet, religion og livssyn, politisk syn og seksuell orientering. Forbudet mot diskriminering gjelder alle sider ved ansettelsesforholdet, jfr. Arbeidsmiljølovens § 13-2, også ved tilsetting. Hvis du mener du er diskriminert ved tilsetting i strid med Arbeidsmiljølovens § 13 kan du klage til likestillingsombudet. På samme måte som ved en evt klage til Sivilombudsmannen, kan du også i slike sammenhenger klage selv, eller du kan henvende deg til Bibliotekarforbundet som bistår i prosessen.

Dersom du mener at du har blitt forbigått eller diskriminert ved tilsetting anbefaler vi å ta kontakt med BF for en nærmere vurdering.

Sist oppdatert: 12. januar 2016.