Hvordan går jeg frem for å bestride en midlertidig ansettelse?

Det vil i all hovedsak være to grunnlag man kan bestride en midlertidig ansettelse på: 1) Fordi arbeidsforholdet ikke oppfyller lovens vilkår for midlertidighet og dermed må anses som fast, eller 2) Fordi det midlertidige arbeidsforholdet har vart så lenge at stillingsinnehaver kommer inn under det sterke stillingsvernet.

Utlysninger/ansettelser/jobbintervjuHovedregelen om fast ansettelse er nedfelt i arbeidsmiljølovens (Aml)  § 14-9 (1). For at det skal være lovlig å tilsette i midlertidig stilling må visse vilkår være oppfylt. De viktigste vilkårene er: Når arbeidets karakter tilsier det eller som vikar for andre personer jfr Aml § 14-9 punktene a) og b). Etter endringen i Arbeidsmiljøloven sommeren 2015 er det kommet inn et nytt vilkår i § 14.9, bokstav f) for en periode på 12 måneder. Dette representerer en utvidelse på av adgangen til midlertidig tilsetting. Arbeidsmiljølovens bestemmelser om midlertidig tilsetting gjelder for alle med unntak av ansatte i staten. For ansatte i staten gjelder Tjenestemannsloven på dette punktet.

Tjenestemannslovens § 3 (Tjml) angir som hovedregel at det skal tilsettes i fast stilling, og lister opp unntak for når det er tillatt med midlertidig tilsetting.  I Tjml § 3.2 er vilkårene a), b) og c) de vanligste. Disse vilkårene er: Når tjenestemannen trengs for et bestemt tidsrom eller oppdrag, når arbeidet ikke er fast organisert eller som vikar for andre.

Fireårsregelen, i noen tilfeller Treårsregelen
Hvis du har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn fire år, har du krav på fast ansettelse. Dette følger av aml § 14-9 (6).  Etter siste revisjon av Arbeidsmiljøloven er det tilstrekkelig å ha vært sammenhengende midlertidig ansatt i tre år dersom midlertidigheten er begrunnet i § 14-9 b) vikariat eller f) for en periode på inntil 12 mnd. Selv om du har mindre avbrudd mellom flere midlertidige ansettelsesforhold i samme virksomhet, vil dette fortsatt kunne tolkes som sammenhengende. Dette beror på en totalvurdering av ansettelsesforholdet og begrunnelsen for avbruddene. Dersom det er klart at oppholdet mellom to ansettelser kun er iverksatt for å skape et avbrudd av hensyn til fireårsregelen, kan det bli å anse som en omgåelse av bestemmelsen av domstolene, og dermed ikke ansett som et avbrudd.

Bestemmelsen er tatt inn i loven for å hindre misbruk av gjentatt og langvarig bruk av midlertidig ansettelse. For ansatte i statlig virksomhet er det Tjenestemannsloven som gjelder på dette området. Også ansatte i statlig virksomhet kommer inn under det ordinære stillingsvernet etter fire år med midlertidig tilsetting, jfr. Tjml §§ 9 og 10.

Hvis du er ansatt i midlertidig stilling uten at kravene til midlertidig stilling er oppfylt, vil du kunne ha krav på fast ansettelse. Du må da fremsette krav om dette overfor arbeidsgiver. Ta gjerne kontakt med Bibliotekarforbundet for bistand.

Se også:
Når er det lovlig å ansette midlertidig?
Etter hvor lang tid som midlertidig har jeg krav på fast ansettelse?

Sist oppdatert: 12. januar 2016.