Har jeg rett på overtidsbetaling når jeg jobber deltid?

Deltidstilsatte har ikke krav på overtidskompensasjon dersom de ikke pålegges å arbeide ut over det som er fastsatt for full stilling per dag (dog minimum 6 timer dersom arbeidstiden varierer fra dag til dag) eller er uke.

Deltidtilsatte utbetales godtgjøring for forskjøvet arbeidstid, dvs. 50 % tillegg til ordinær timelønn for den tid som faller utenom vedkommendes ordinære arbeidstid.

Reglementet står forøvrig nærmere beskrevet i hovedtariffavtalene.

Les også: Kan arbeidsgiver kreve at jeg jobber overtid?
Gjelder reglene for forskjøvet arbeidstid også for deltidsansatte?

Sist oppdatert: 6. januar 2016.