«De tapte muligheters vedtak»

Det ble ingen bibliotekmelding. Ikke i denne omgang. Stortinget stemte 13. juni ned komiteflertallets forslag om å utarbeide en tverrsektoriell stortingsmelding om bibliotek. BFs landsstyre utfordrer kommende Storting å ta opp hansken.

Landsstyret i BF oppfordrer til omkamp om bibliotekmelding. (Foto: Erling Bergan)

Bibliotekarforbundets landsstyre var samlet til møte på Eidsvoll 14.-15. juni. Landsstyret drøftet at kulturminister Linda Hofstad Helleland har varslet oppstart av arbeid med en kulturmelding, samtidig som et flertall i Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité (Ap, Sp, Venstre og SV) har gått inn for en egen tverrsektoriell stortingsmelding om bibliotek.


Landsstyret fattet følgende vedtak:


De tapte muligheters vedtak

Bibliotekene er like mye en kunnskapsarena som en kulturarena. Biblioteket følger innbyggerne fra vugge til grav, og er en arena for kunnskap, opplevelser og litteratur uansett hvor i livet man befinner seg. Biblioteket strekker seg på tvers av departementsgrenser og ansvarsområder. Dessverre er det ofte kun kulturdelen som blir trukket frem.

13. juni ble stortingsmeldingen “Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen” vedtatt. I innstillingen fra KUF-komiteen fremmet komiteens flertall følgende forslag: “Stortinget ber regjeringen legge fram en melding for Stortinget om biblioteksektoren, og inkludere skolebibliotekenes og universitetsbibliotekenes rolle i utdanningene.” Dette forslaget stiller Bibliotekarforbundets landsstyre seg helhjertet bak! Dessverre fikk ikke forslaget flertall i Stortinget, og Bibliotekarforbundets mening er at dette er noe befolkningen taper på.

Biblioteket er som nevnt et tilbud på tvers av departementsgrenser og ansvarsområder. I bibliotekmeldingen fra 2008/2009 ble det lagt til grunn at Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet skulle samarbeide nærmere om viktige bibliotekpolitiske saker. Både samfunn og teknologi har endret seg mye siden da, og bibliotekene endrer seg i takt med samfunnet. Nå trenger kunnskapsnasjonen Norge en framtidsrettet bibliotekmelding, som tar inn over seg dagens utfordringer og er forpliktende.

Til høsten samles et nytt Storting og gamle vedtak kan gjøres om. Vi vil utfordre Kulturdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Stortinget og de politiske partiene til å se helhetlig på biblioteksektoren, og på hvordan bibliotekenes potensiale kan utnyttes på best mulig måte for befolkningen.